Algebra raspisala natječaj za nova radna mjesta

Na temelju članka 101., a u svezi s čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03) i Statuta Visokog učilišta Algebra, Stručno vijeće Visokog učilišta Algebra je na svojoj 49. sjednici održanoj 22.04.2016. donijelo odluku i raspisuje

NATJEČAJ:

  1. za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na radno mjesto u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti,
  2. za reizbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika,
  3. za reizbor dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo,
  4. za reizbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija,
  5. za izbor dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Visokog učilišta Algebra – visoke škole za primijenjeno računarstvo. Uz ove uvjete, pristupnici trebaju zadovoljavati:

Pristupnici pod rednim brojem 1. trebaju ispunjavati uvjet održanih minimalno 300 norma sati nastave u prethodnom izbornom razdoblju te imati minimalno 3 godine radnog iskustva na visokoškolskoj ustanovi.

Pristupnici pod rednim brojevima od 2. do 4. trebaju ispunjavati uvjet održanih minimalno 90 norma sati nastave u prethodnom izbornom razdoblju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis

– domovnicu ili dokaz o državljanstvu

– dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja

– presliku odluke o izboru u odgovarajuće nastavno zvanje

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– popis znanstvenih i stručnih radova i separate radova

– dokaz o radnom iskustvu u struci.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama tj. do 28.05.2016. godine.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati s nepotpunim i nepravodobno poslanim prijavama ne smatraju se pristupnicima na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu: Visoko učilište Algebra, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: »Za natječaj«.