Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju članka 101., a u svezi s čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03) i Statuta Visokog učilišta Algebra, Stručno vijeće Visokog učilišta Algebra je na svojoj 51. sjednici održanoj 14.07.2016. donijelo odluku i raspisuje

NATJEČAJ
1. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (grana poslovna informatika)

2. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (grana poslovna informatika)

3. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač u znanstvenom području interdisciplinarnih znanosti, polje projektni menadžment

4. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo

5. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijsko-komunikacijsko znanosti

6. za izbor više izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistent u akademskoj godini 2016./2017. na katedri za:

– programsko inženjerstvo
– operacijske sustave
– opće predmete
– računalne mreže
– računalnu sigurnost
– informacijske sustave
– računalnu multimediju
– marketing
– upravljanje podacima i analizu

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Visokog učilišta.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis
– domovnicu ili dokaz o državljanstvu
– dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja
– preslik odluke o izboru u odgovarajuće nastavno zvanje
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– popis znanstvenih i stručnih radova i separate radova
– dokaz o radnom iskustvu u struci.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati s nepotpunim i nepravovremenim poslanim prijavama ne smatraju se pristupnicima na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu: Visoko učilište Algebra, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: »Za natječaj«.

Visoko učilište Algebra
Zagreb