Kvantitativne metode obrade podataka

Kvantitativne metode obrade podataka

Naziv predmeta
Kvantitativne metode obrade podataka
Oznaka predmeta
11432
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Igor Kaluđer, dipl. oec.
Siniša Urošev
Cilj predmeta
Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalnu primjenu kvantitativne analize i modeliranja. Studenti će steći teoretsko i praktično znanje o kvantitativnim metodama, znati prepoznati određene tipove problema te izabrati odgovarajuću metodu analize i modeliranja. Osobito je važno kroz primjere i vježbe razviti vještinu modeliranja realnih problema.
Sadržaj
Uvod u kvantitativne metode. Deskriptivna statistika. Vjerojatnosne distribucije. Jaki zakon velikih brojeva i centralni granični teorem. Procjena parametara i intervali pouzdanosti. Parametarski testovi. Analiza usporedbe populacija. Testovi pripadnosti distribuciji. Priprema za kolokvij. Analiza kontingencijskih tablica. Korelacijska analiza. Linearni regresijski model. Priprema za kolokvij.
Osnovna literatura:
Dumčić, L: Poslovna statistika, Element, 2011
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

  1. Izabrati, interpretirati i odrediti osnovne mjere centralne tendencije i disperzije u smislu primjenjivosti, interpretabilnosti i koristnosti
  2. Izabrati, interpretirati i odrediti pouzdane intervale, te izabrati, interpretirati i provoditi parametrijske testove.
  3. Izabrati i interpretirati osnovne aspekte analize kontingencijskih tablica.
  4. Izabrati i interpretirati osnovne aspekte korelacijske i regresijske analize.

Željeni ishodi učenja

  1. Izabrati, izmjeriti i kritički interpretirati odgovarajuće mjere deskriptivne statistike i grafičke prikaze podataka, te procijeniti parametre distribucije na temelju podataka.
  2. Izabrati, kritički interpretirati i odrediti pouzdane intervale, te izabrati, interpretirati i provoditi parametrijske statističke testove i post-hoc testove.
  3. Izabrati i interpretirati aspekte analize kontingencijskih tablica koristeći grafičke metode i statističke testove.
  4. Izabrati, izmjeriti i kritički interpretirati aspekte korelacijske i regresijske analize, procjene parametara, standardiziranih koeficijenata, signifikantnosti, prediktivnosti te analize reziduala.