Vizualizacijski i analitički softverski alati

Vizualizacijski i analitički softverski alati

Naziv predmeta
Vizualizacijski i analitički softverski alati
Oznaka predmeta
10439
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
3
Predavanja
15
Vježbe
30
Samostalni rad
45
Ukupno
90
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Igor Kaluđer, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim tehnikama vizualizacije i eksplorativne analize podataka. Radi se o nužnim teorijskim i praktičnim znanjima i vještinama za sva poslovna područja koje su obilježeno velikom količinom podataka. Osim tehnika, studenti se upoznaju s raznim alatima za vizualizaciju i eksplorativnu analizu podataka.
Sadržaj
Uvod u vizualizaciju podataka i eksplorativnu analizu, Vizualni aparat, Najčešće greške u vizualizaciji podataka, Tablični kalkulatori kao alati za eksplorativnu analizu podataka, Prednosti i nedostaci, Osnovne analitičke interakcije: uspoređivanje, sortiranje i grupiranje, Analiza strukture, Treemaps, Napredne operacije s pivot tablicama, Analiza osjetljivosti, Analiza distribucije, Histogrami, Box-plot grafikoni, Analiza vremenskih serija i prognoziranje, Matrične formule u MS Excelu, Analitičke interakcije: agregacija i označavanje, Analiza devijacija, Bullet grafovi, Analiza devijacija, Bullet grafovi, Analitičke interakcije: promjena tipa grafa, zumiranje i navigacija, Promjena definicija varijabli, Korelacijska analiza, Spacijalne analize, Dashboardi za vizualizaciju i eksplorativnu analizu, Statistička analiza u MS Excelu, Optimizacijski modeli.
Osnovna literatura:
Kaluđer, I. Vizualizacijski i analitički softverski alati (skripta u nastajanju)
Few, S. : Now You See It: Simple Visualization Techniques For Quantitative Analysis, Analytics Press, 2009.
Tufte, E. : Visual Display Of Quantitative Information, Graphics Pr, 2001.
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

 1. Vrednovati ulogu i prednosti vizualizacije podataka u odnosu na brojčani prikaz.
 2. Izabrati adekvatne vrste alata za vizualizaciju i eksplorativnu analizu za dani problem
 3. Izabrati i interpretirati osnovne tehnike analitičke interakcije: uspoređivanje, sortiranje i grupiranje podataka.
 4. Izabrati i interpretirati ostale tehnike analitičke interkacije: agregacija, označavanje, promjena definicije varijabli.
 5. Izabrati i interpretirati tehnike analize strukture, distribucije, vremenskih serija, prognoziranja, devijacije i korelacije.
 6. Izabrati i interpretirati dashboard u vizualizaciji i eksplorativnoj analizi.

Željeni ishodi učenja

 1. Detaljno vrednovati i argumentirati ulogu i prednosti vizualizacije podataka te najčešće greške.
 2. Izabrati adekvatne vrste alata za vizualizaciju i eksplorativnu analizu te argumentirati izbor analizom funkcionalnosti
 3. Izabrati, usporediti, interpretirati i vrednovati osnovne tehnike analitičke interakcije.
 4. Izabrati, usporediti, interpretirati i vrednovati ostale tehnike analitičke interakcije: agregacija, označavanje, promjena definicije varijabli.
 5. Izabrati, usporediti, interpretirati i vrednovati tehnike analize strukture, distribucije, vremenskih serija, prognoziranja, devijacije i korelacije.
 6. Izabrati, usporediti, interpretirati i vrednovati dashboarde u vizualizaciji i eksplorativnoj analizi