Diplomski rad

Diplomski rad

Naziv predmeta
Diplomski rad
Oznaka predmeta
10268
Semestar
4
Status predmeta
Obvezni
ECTS
30
Predavanja
30
Vježbe
270
Samostalni rad
600
Ukupno
900
Nastavnici i suradnici
Cilj predmeta
Sadržaj
Osnovna literatura:
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

    Željeni ishodi učenja