Diplomski rad

Diplomski rad

Naziv predmeta
Diplomski rad
Oznaka predmeta
10268
Semestar
4
Status predmeta
ECTS
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Samostalni rad
900
Ukupno
900
Nastavnici i suradnici
Cilj predmeta
Sadržaj
Osnovna literatura:
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

    Željeni ishodi učenja