Kreativnost i kritičko mišljenje

Kreativnost i kritičko mišljenje

Naziv predmeta
Kreativnost i kritičko mišljenje
Oznaka predmeta
11287
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
3
Predavanja
30
Vježbe
15
Samostalni rad
45
Ukupno
90
Nastavnici i suradnici
Darija Korkut, dipl. an.
Andreja Đurđan
doc. dr. sc. Sandro Skansi
Cilj predmeta
Ovaj kolegij osposobljava studente za primjenu kreativnih analitičkih tehnika s ciljem podizanja razine njihove kreativnosti i inovativnosti u radnom okruženju. Uz iznalaženje ideja, kreativne analitičke tehnike omogućavaju studentima rješavanje poslovnog problema na konstruktivan način. Kolegij također osposobljava studente za primjenu osnovnih načela kritičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja kako bi se smanjio utjecaj iracionalnog i subjektivnog rezoniranja, pristranosti, logičkih pogrešaka i mentalnih prečaca u zaključivanju i poslovnom odlučivanju.
Sadržaj
Kreativnost - što i zašto, prepreke i blokade kreativnosti; heuristike i pristranosti; tehnike kreativnog mišljenja; logika i rasuđivanje, logičke pogreške, kritičko mišljenje.
Osnovna literatura:
Kopal, R.; Korkut, D. (2011): Kompetitivna analiza 2: strukturirane i kreativne analitičke tehnike, Zagreb: Comminus d.o.o. i Visoko učilište Effectus.
Preporučena dopunska literatura
1. Michalko, M. (2006): Thinkertoys: A Handbook of Creative Thinking Techniques, 2nd edition, Ten Speed Press
2. Higgins, J. M. (2005): 101 Creativev Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business, New Management Pub Co., Revised edition
3. Paul, R.; Elder, L. (2013): Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life, 2nd edition
4. Damer, E. T. (2008): Attacking Faulty Reasoning: A Practcal Guide to Fallacy-Free Argument

Minimalni ishodi učenja

  1. Kritički prosuditi značajke instinktivnih mentalnih osobina.
  2. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema strukturiranim kreativnim tehnikama.
  3. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema nestrukturiranim kreativnim tehnikama.
  4. Procijeniti valjanost i pouzdanost argumenta te snagu zaključivanja.
  5. Kritički prosuditi koncept kritičkog mišljenja.

Željeni ishodi učenja

  1. Ocijeniti razloge uvođenja kreativnih tehnika.
  2. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema strukturiranim kreativnim tehnikama.
  3. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema nestrukturiranim kreativnim tehnikama.
  4. Usporediti različite vrste logičkog rasuđivanja.
  5. Vrednovati metodološki okvir za analizu i kritiku.