Kreativnost i kritičko mišljenje

Kreativnost i kritičko mišljenje

Naziv predmeta
Kreativnost i kritičko mišljenje
Oznaka predmeta
09269
Semestar
2
Status predmeta
Obvezni
ECTS
3
Predavanja
30
Vježbe
15
Samostalni rad
45
Ukupno
90
Nastavnici i suradnici
Darija Korkut, dipl. an.
Cilj predmeta
Osposobiti studente za primjenu kreativnih analitičkih tehnika s ciljem podizanja razine kreativnosti i inovativnosti u marketingu. Osposobiti studente za primjenu osnovnih načela kritičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja kako bi se smanjio utjecaj iracionalnog i subjektivnog rezoniranja, pristranosti, logičkih pogrešaka i mentalnih prečaca u zaključivanju i poslovnom odlučivanju.
Sadržaj
Prepreke kreativnosti; Instinktivne mentalne osobine; Kognitivna ograničenja; Što je kreativnost i zašto je važna; Kreativne tehnike; Kreativno razmišljanje; Konvergentno vs. divergentno; Lateralno vs. Vertikalno TTCT: asocijacije; ocjenjivanje i diskusija Osnove kreativnog razmišljanja Blokade kreativnosti Linearne tehnike grupe B: SCAMPER Uvod u tehnike kreativnog razmišljanja; Linearne nike grupe A: Frakcioniranje; Mentalne mape Linearne tehnike grupe A: False Faces; Preformulacija problema Linearne tehnike grupe B: Analiza Force-Field Linearne tehnike grupe B: Morfološka analiza Linearne tehnike grupe B: 6 šešira za razmišljanje Linearne tehnike grupe C: Circle of Opportunity, Raščlamba kvadranta Linearne tehnike grupe C: Ideatoons, Brutethink Intuitivne tehnike (intuition, analogy) Intuitivne tehnike (imagery, hieroglyphics); Vježbe Tehnike grupne inteligencije Uvod u kritičko mišljenje Argument i dijelovi argumenta (premise, proces zaključivanja, zaključak); Logička procjena argumenta, ispravnost mišljenja Dedukcija (modus ponens, modus tolens, silogizmi); Indukcija; Abdukcija; Vježbe 5 kriterija dobrog argumenta; Strukturni kriterij Kriterij relevantnosti; Kriterij prihvatljivosti Kriterij dostatnosti; Kriterij učinkovitog pobijanja Paul and Elder Uvod; Vježba 11 vještina kritičkog mišljenja; Razine razvoja CT; Analiza praktičnog zadatka
Osnovna literatura:
Kopal, R.; Korkut D.: Tehnike kompetitivne analize, Visoko učilište Effectus, IN2data d.o.o., 591 str., listopad 2014. godine
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

 1. Kritički prosuditi značajke instinktivnih mentalnih osobina.
 2. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe A. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe A.
 3. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe B.
 4. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe C.
 5. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema intuitivnim tehnikama.
 6. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema tehnikama grupne inteligencije.
 7. Kritički prosuditi koncept kritičkog mišljenja.

Željeni ishodi učenja

 1. Ocijeniti razloge uvođenja kreativnih tehnika.
 2. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe A.
 3. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe B
 4. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe C.
 5. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema intuitivnim tehnikama.
 6. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema tehnikama grupne inteligencije.
 7. Vrednovati metodološki okvir za analizu i kritiku.