Kvaliteta usluge za mreže

Kvaliteta usluge za mreže

Naziv predmeta
Kvaliteta usluge za mreže
Oznaka predmeta
10274
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Silvio Papić, dipl. ing.
Aldin Osmanagić
Cilj predmeta
Osposobiti studente kako bi mogli procijeniti potrebe za QOS mehanizmima u mreži, odabrati adekvatno QOS riješenje, te ga implementirati s obzirom na specifičnosti zadane mrežne infrastrukture.
Sadržaj
Na kolegiju se obrađuju alati za analiziranje prometa na mreži tako da bi studenti mogli identificirati potrebe za kvalitetom usluge u mreži te implementirati QOS mehanizme na pravim mjestima u mreži. Poseban fokus kolegija je na mehanizmima za upravljanje zagušenjima i izbjegavanje zagušenja, mehanizmi za oblikovanje i limitiranje prometa te načini njihove implementacije u različitim mrežnim okruženjima
Osnovna literatura:
Szigeti, Barton, Hattingh, Tim, Robert, Christina: End-to-End QoS Network Design. - Indianapolis,Indiana-USA: Cisco Press, 2014
Preporučena dopunska literatura
Alvarez, Santiago: QoS for IP/MPLS Networks. - Indianapolis,Indiana-USA: Cisco Press, 2015

Minimalni ishodi učenja

  1. Kritički usporediti pojedine modele kvalitete usluge u mreži u kontekstu modernih računalnih mreža
  2. Za određenu mrežnu infrastrukturu procijeniti potrebu za implementacijom QOS mehanizama
  3. Koristeći praktični primjer dokazati učinkovitost upravljanja zagušenjima u mreži
  4. Koristeći praktični primjer dokazati učinkovitost mehanizama za oblikovanje i limitiranje promet u mreži

Željeni ishodi učenja

  1. Ocijeniti vrijednost primjene pojedinog modela kvalitete usluge u kontekstu modernih računalnih mreža
  2. Primjenom nadzornih alata dokazati potrebu za QOS mehanizmima u određenom mrežnom okruženju
  3. Vrednovati učinke primjene mehanizama za upravljanje zagušenjima u mreži
  4. Kritički usporediti mehanizme za oblikovanje i limitiranje prometa u mreži s obzirom na njihove učinke