Napredni protokoli za davatelje usluga

Napredni protokoli za davatelje usluga

Naziv predmeta
Napredni protokoli za davatelje usluga
Oznaka predmeta
10275
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Silvio Papić, dipl. ing.
Cilj predmeta
Osposobiti studente za odabir i implementaciju odgovarajućih tehnologija i mehanizama u mrežu pružatelja usluga kako bi omogućili povezivanje korisničkih lokacija i korištenje različitih usluga iz portfelja pružatelja usluga.
Sadržaj
Na kolegiju se obrađuju tehnologije korištene u mrežama pružatelja usluga prvenstveno MPLS i BGP uz IGP za povezivanje s korisnicima. Područja koja se obrađuju su arhitektura i razvoj ISP okruženja, način funkcioniranja i implementacije MPLS-a i ostalih tehnologije za pružatelje usluga, načini povezivanja s korisnicima i s drugim pružateljima usluga, implementacija IPv6 protokola i multicast prometa u MPLS mreži, štićenje MPLS mreže, protokoli za signalizaciju, otkrivanje i uklanjanje problema u MPLS mreži.
Osnovna literatura:
MPLS Fundamentals Luc De Ghein
Ivan Pepelnjak, Jim Guichard, Jeff Apcar: MPLS and VPN Architectures, Volume II. Cisco Press, 2003
Preporučena dopunska literatura
Jeff Doyle, Jennifer Carroll: Routing TCP/IP, Volume 1, 2nd edition, Cisco Press, 2005
Jeff Doyle, Jennifer Carroll: Routing TCP/IP, Volume 2, Cisco Press, 2001
Vivek Alwayn: Advanced MPLS Design and Implementation, Cisco Press, 2001

Minimalni ishodi učenja

  1. Argumentirati potrebu za pojedinim mrežnim modelima i tehnologijama korištenim u mrežama pružatelja usluga.
  2. Implementirati potrebne mehanizme korištene u svrhu povezivanja korisničkih privatnih mreža preko mrežne infrastrukture jednog pružatelja usluga.
  3. Implementirati potrebne mehanizme korištene u svrhu povezivanja korisničkih privatnih mreža preko mrežne infrastrukture više neovisnih pružatelja usluga.
  4. Implementirati napredne usluge u MPLS mreži pružatelja usluga.
  5. Implementacija mehanizama zaštite MPLS mreže pružatelja usluga.

Željeni ishodi učenja

  1. Vrednovati različite mrežne modele i tehnologije korištene u mrežama pružatelja usluga.
  2. Vrednovati različite mehanizme i način implementacije korištene za povezivanje korisničkih privatnih mreža preko mrežne infrastrukture jednog pružatelja usluga.
  3. Vrednovati različite mehanizme i način implementacije korištene za povezivanje korisničkih privatnih mreža preko mrežne infrastrukture više neovisnih pružatelja usluga
  4. Opravdati potrebu za naprednim uslugama u MPLS mreži pružatelja usluga i vrednovati njihovu implementaciju.
  5. Opravdati potrebu za mehanizmima zaštite MPLS mreže pružatelja usluga i vrednovati učinke njihove implementaciju.