Poduzetništvo

Poduzetništvo

Naziv predmeta
Poduzetništvo
Oznaka predmeta
10281
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Ratka Jurković, dipl. oec.
Ivo Špigel
Cilj predmeta
Cilj predmeta Poduzetništvo je upoznavanje s poduzetništvom, njegovim značajem za ekonomsko okruženje i poduzetničkim procesom. Studenti će se upoznati s pokretanjem i planiranjem poduzetničkog pothvata, izradom poslovnog plana te marketinškim, prodajnim, računovodstveno-financijskim i menadžerskim aspektima poduzetništva, koji su važni za realizaciju, komercijalnu eksploataciju i razvoj pothvata.
Sadržaj
Učinci poduzetništva i tehnologije na razvoj pojedinačnih poduzeća te gospodarstva i društva kao cjeline, Potreba poslovnog planiranja u poduzetništvu, Novi trendovi u poduzetništvu (npr. startup, lean poduzetništvo i sl.), Elementi projektnog prijedloga za analizu konkretne ideje, Ciljevi projektnog prijedloga, Logička matrica, Karakteristike, prednosti i nedostatci različitih pravnih i drugih oblika osnivanja poduzetničkog pothvata, Aktualne mogućnosti pokretanja poduzetničkog pothvata (npr. freelancing, kućna djelatnost, OPG, i sl.), Oblici financiranja prema izvoru i ročnosti, Suvremeni oblici financiranja (npr. crowdfunding, poslovni anđeli i sl.), Marketinška istraživanja, Ponuda vrijednosti, Marketinški miks, Uloga prodaje, Računovodstvo poduzetnika, bilanca, račun dobiti i gubitka, Vertikalna i horizontalna analiza financijskih izvještaja, Ocjena uspješnosti poslovanja temeljem financijskih pokazatelja
Osnovna literatura:
Jurković, R. i Trojak, N.: Poduzetništvo, Algebra, Zagreb
Preporučena dopunska literatura
Horvat, Đ. i Kovačić, M. (2004) Menadžment u malom poduzetništvu, Cera-prom, Zagreb
Cingula, M. (2001) Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat, RRIF, Zagreb

Minimalni ishodi učenja

 1. Objasniti temeljne financijske i pravne aspekte poduzetništva.
 2. Objasniti sadržaj poslovnog plana i strateške analize.
 3. Objasniti pojam marketinga i temeljne parametre o kojima ovise vrste marketinških aktivnosti.
 4. Objasniti najznačajnija pravila za uspjeh u prodaji.
 5. Prepoznati financijske izvještaje i elemente koji utječu na financijsko stanje poduzeća.
 6. Definirati elemente i procese upravljanja poslovanjem i vanjskotrgovinskim poslovanjem.

Željeni ishodi učenja

 1. Odabrati prikladan način financiranja i adekvatni pravni oblik za poduzetnički pothvat.
 2. Kreirati poslovni plan i stratešku analizu za poduzetnički pothvat.
 3. Kreirati marketing plan za potrebe poduzetničkog projekta.
 4. Primijeniti pravila za uspješno pregovaranje u prodaji.
 5. Objasniti financijske izvještaje i elemente koji utječu na financijsko stanje poduzeća.
 6. Primijeniti elemente procesa upravljanja poslovanjem i vanjskotrgovinskim poslovanjem u poduzetničkom pothvatu.