Pregovaranje i rješavanje konflikata

Pregovaranje i rješavanje konflikata

Naziv predmeta
Pregovaranje i rješavanje konflikata
Oznaka predmeta
10282
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
3
Predavanja
30
Vježbe
15
Samostalni rad
45
Ukupno
90
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Nebojša Stanić
Cilj predmeta
Usvojiti osnovne pregovaračke strategije. Znati odrediti cilj i dinamiku pregovaranja. Prepoznati izvore i ulogu moći u pregovorima. Ovladati osnovama persuazije. Shvatiti kolika je važnost etike u pregovorima te naučiti prepoznavati i izbjegavati moguće etičke dvojbe i probleme. Naučiti kako premostiti teškoće u pregovorima i razumjeti važnost „treće strane“ u rješavanju zastoja u pregovorima. Naučiti prepoznavati situacije koje dovode do težih konflikata u pregovorima i ovladati znanjima rješavanja konflikata na svim pregovaračkim razinama.
Sadržaj
Elementi učinkovitog komunikacijskog procesa, poput elemenata i vrsta komunikacije, aktivnog slušanja i barijera učinkovite komunikacije, Metode persuazije (uvjeravanja) u komunikaciji, Planiranje prezentacije prikupljanjem relevantnih informacija, definiranjem potreba publike i svrhe prezentacije, Strukturiranje sadržaja prezentacije u skladu s najboljim praksama, Primjena prezentacijskih vještina u praksi, Različiti modeli pregovaranja (distributivno, integrativno pregovaranje), Planiranje procesa pregovaranja, Utjecaj individualnih i drugih karakteristika pregovarača na pregovore (percepcija, kognicija, emocije, rodne razlike…), Izvori i utjecaj moći na pregovarački proces, Posebnosti međunarodnog i međukulturalnog pregovaranja, Vrste i uzorci konflikta, Metode rješavanja konkretnog konflikta, Utjecaj individualnih karakteristika (vrijednosti, stavovi, percepcija, očekivanja, pretpostavke i sl.) utječu na stvaranje konflikta, Primjena etičkih standarda u procesu komunikacije, prezentiranja, pregovaranja i rješavanja konflikata.
Osnovna literatura:
Lewicki, R.J.; Saunders, D.M.; Barry, B.: Pregovaranje, Mate, Zagreb, 2009.
mr.sc. Stanić, N.; Predavački (radni) materijali
Preporučena dopunska literatura
1. Adubato, S.; DiGeronimo Foy, T.: Govorite iz srca, Alinea, Zagreb, 2004.
2. Benoit, W.L.; Benoit P.J.: Persuazivne poruke, Naklada slap, Jastrebarsko, 2013.
3. Burušić, J.: Samopredstavljanje:taktike i stilovi, Naklada slap, Jastrebarsko, 2007.
4. Crawley, J.: Constructive Conflict menagement, Nicolas Brealey Publishing Limited, London, 1992.
5. Davies, HB R.: Mastering communications, Springboards Books, Inc, Toronto, 2008.
6. Goleman, D.: Emocionalna inteligencija, Mozaik knjiga, Zagreb, 2013.
7. Gopin, M.: Healing the heart of conflict, Rodale, USA, 2004.
8. Gottesman, D.; Mauro, B.: Umijeće javnog nastupa, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.
9. Ilich, J.: Winning Through negotiation, Alpha books, NY, 1996.
10. Kozicki, S.:Creative Negotiating, Adams Media Corporation, Holbrook, 1998.
11. Lloyd-Hughes S.: Govorništvo, Veble commerce, Zagreb, 2013.
12. Navarro, J.: Što nam tijelo govori, Mozaik knjiga, Zagreb, 2008.
13. Pease, A.andB.: Velika škola govora tijela, Mozaik knjiga d.o.o., Zagreb, 2011.
14. Rouse,J.; Rouse, S.:Business communicationsSouth-Western Cengage Learning, London, 2002.
15. Schellenberg, J.A.: The science of Conflict, Oxford University Press, NY, 1982.
16. Stark, B.P.; Flaherty, J.: The only negotiating guide youLL ever need, Broadway Books, New York, 2002
17. Summey, M.; Dawson, R.: Weekend Millionaire secrets to Negotiating real Estate, Mc Graw Hill, NY, 2008.

Minimalni ishodi učenja

  1. Analizirati i prezentirati osnovne pregovaračke forme i vrste konflikata
  2. Procijeniti važnost percepcije, kognicija i emocija u pregovorima
  3. Procijeniti ulogu etike u pregovaranju
  4. Razlikovati situacije premostivih i teško premostivih teškoća u pregovorima
  5. Komentirati neke stavove o distributivnom pregovaranju, integrativnom pregovaranju, prilagodbama pregovaračkim situacijama i metodama rješavanja konflikata

Željeni ishodi učenja

  1. Sagledati i predložiti pregovaračke forme i načine nadilaženja konflikata
  2. Utvrditi pregovaračke okolnosti i situacije u kojima se potvrđuje važnost percepcija, kognicija i emocija
  3. Procijeniti ulogu etike i utvrditi važnost primjene etičkih metoda u pregovorima
  4. Procijeniti važnost izbjegavanja teško premostivih teškoća na kontekst uspješnog dovršenja pregovora
  5. Argumentirati vlastiti stav i mišljenje o distributivnom pregovaranju, integrativnom pregovaranju, prilagodbama pregovaračkim situacijama i metodama rješavanja konflikata