Prijenos govora putem Internet Protokola

Prijenos govora putem Internet protokola

Naziv predmeta
Prijenos govora putem Internet protokola
Oznaka predmeta
10249
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vedran Dakić, dipl. ing.
Jasmin Redžepagić
Jerko Šuško
Cilj predmeta
Razumijevanje prijenosa govora putem Internet protokola, migracije sa PSTN na VoIP mrežu i postavljanje vlastite telefonske centrale bazirane na otvorenom kodu sa testiranjem raznih funkcionalnosti u poslovnom okružju.
Sadržaj
Podaci i govor na istoj mreži, PSTN telefonija, aplikacije u telefoniji, prijelaz sa PSTN na VoIP mreži, VoIP signalizacijski protokoli, implementacija VoIP-a, kvaliteta usluge, sigurnost i monitoring, otkrivanje i rješavanje problema, PSTN trunkovi, mrežna infrastruktura za VoIP, tradicionalne aplikacije na VoIP mreži, 3cx osnovna i napredna konfiguracija. Upoznavanje Cisco VoIP tehnologija.
Osnovna literatura:
Ted Wallingford: Switching to VoIP, O'Reilly, 2005.
Preporučena dopunska literatura
Russell Bryant, Leif Madsen, Jim Van Meggelen: Asterisk, The Definitive Guide, O'Reilly, 2013.
Jonathan Davidson, James Peters, Manoj Bhatia, Satish Kalidindi, Sudipto Mukherjee: Voice over IP Fundamentals, 2nd Edition, Cisco Press, 2010

Minimalni ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove u tradicionalnoj telefoniji, ISDN i potrebu migracije na VoIP.
 2. Definirati protokole koji se koriste u VoIP telefoniji, pokrenuti osnovni Asterisk+Linux sustav.
 3. Podesiti dialplan pod Asteriskom i telefonske uređaje uz osnovni poziv.
 4. Opisati napredne funkcije u Asterisk dialplanu i osnovne mehanizme programiranja centrale.
 5. Objasniti principe rada pozivnih centara i povezivanje Asteriska i analognih linija, osnovno programiranje skripti. Prepoznati vektore napada na Asterisk infrastrukturu, izgraditi TSP arhitekturu unutar vježbi.
 6. Objasniti principe rada Cisco VoIP tehnologija (Unified Communications Manager, Call Manager).

Željeni ishodi učenja

 1. Dati detaljni uvid u tradicionalnu telefoniju, nabrojati protokole i blokove od kojih se sastoji ISDN tehnologija, izraditi projekt migracije klasične telefonije na VoIP, demonstrirati jedan gotov Asterisk sustav.
 2. Detaljno opisati protokole u VoIP telefoniji, samostalno podesiti Asterisk sustav na Linux platformi.
 3. Objasniti stavke dialplana i SIP konfiguracije, poznavati menije telefona koji se koriste na vježbama.
 4. Isprogramirati napredniji Asterisk dialplan za neke od naprednih funkcija u telefoniji, povezati Asterisk centrale.
 5. Demonstrirati pozivanje u pozivne centre i funkcionalnosti koji ih prate, nabrojati probleme i situacije kod spajanja analognih linija, složiti vlastite skripte za interakciju sa Asteriskom.Osigurati Asterisk od napada uskraćivanjem resursa ili neovlaštenim pozivanjem, osmisliti način povezivanja Asterisk instanci i telefonskih operatera.
 6. Objasniti principe rada Cisco VoIP tehnologija (Unified Communications Manager, Call Manager) i integracije sa drugim tehnologijama (PSTN, 3cx i slično)