Prijenos govora putem Internet Protokola

Prijenos govora putem Internet protokola

Naziv predmeta
Prijenos govora putem Internet protokola
Oznaka predmeta
10249
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vedran Dakić, dipl. ing.
Jasmin Redžepagić
Jerko Šuško
Cilj predmeta
Razumijevanje prijenosa govora putem Internet protokola, migracije sa PSTN na VoIP mrežu i postavljanje vlastite telefonske centrale bazirane na otvorenom kodu sa testiranjem raznih funkcionalnosti u poslovnom okružju.
Sadržaj
Podaci i govor na istoj mreži, PSTN telefonija, aplikacije u telefoniji, prijelaz sa PSTN na VoIP mreži, VoIP signalizacijski protokoli, implementacija VoIP-a, kvaliteta usluge, sigurnost i monitoring, otkrivanje i rješavanje problema, PSTN trunkovi, mrežna infrastruktura za VoIP, tradicionalne aplikacije na VoIP mreži, Asterisk osnovna i napredna konfiguracija.
Osnovna literatura:
Ted Wallingford: Switching to VoIP, O'Reilly, 2005.
Preporučena dopunska literatura
Russell Bryant, Leif Madsen, Jim Van Meggelen: Asterisk, The Definitive Guide, O'Reilly, 2013.
Jonathan Davidson, James Peters, Manoj Bhatia, Satish Kalidindi, Sudipto Mukherjee: Voice over IP Fundamentals, 2nd Edition, Cisco Press, 2010

Minimalni ishodi učenja

 1. Definirati osnovne pojmove u tradicionalnoj telefoniji, ISDN i potrebu migracije na VoIP.
 2. Definirati protokole koji se koriste u VoIP telefoniji, pokrenuti osnovni Asterisk+Linux sustav.
 3. Podesiti dialplan pod Asteriskom i telefonske uređaje uz osnovni poziv.
 4. Opisati napredne funkcije u Asterisk dialplanu i osnovne mehanizme programiranja centrale.
 5. Objasniti principe rada pozivnih centara i povezivanje Asteriska i analognih linija, osnovno programiranje skripti.
 6. Prepoznati vektore napada na Asterisk infrastrukturu, izgraditi TSP arhitekturu unutar vježbi.

Željeni ishodi učenja

 1. Dati detaljni uvid u tradicionalnu telefoniju, nabrojati protokole i blokove od kojih se sastoji ISDN tehnologija, izraditi projekt migracije klasične telefonije na VoIP, demonstrirati jedan gotov Asterisk sustav.
 2. Detaljno opisati protokole u VoIP telefoniji, samostalno podesiti Asterisk sustav na Linux platformi.
 3. Objasniti stavke dialplana i SIP konfiguracije, poznavati menije telefona koji se koriste na vježbama.
 4. Isprogramirati napredniji Asterisk dialplan za neke od naprednih funkcija u telefoniji, povezati Asterisk centrale.
 5. Demonstrirati pozivanje u pozivne centre i funkcionalnosti koji ih prate, nabrojati probleme i situacije kod spajanja analognih linija, složiti vlastite skripte za interakciju sa Asteriskom.
 6. Osigurati Asterisk od napada uskraćivanjem resursa ili neovlaštenim pozivanjem, osmisliti način povezivanja Asterisk instanci i telefonskih operatera.