Redundantnost IT servisa i aplikacija

Redundantnost IT servisa i aplikacija

Naziv predmeta
Redundantnost IT servisa i aplikacija
Oznaka predmeta
10208
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
15
Vježbe
45
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vedran Dakić, dipl. ing.
Zlatan Morić, struč.spec.ing.comp
Aleksandar Zlatović, bac.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je studente naučiti kako postići redundantnost hadrvera i softvera. Koji servisi imaju ugrađenu redundantnost, te kako postići maksimalnu redundantnost mail, database i LOB aplikacija uz minimum truda.
Sadržaj
Općenito o redundantnosti (hardver, softver), Backup podataka, Redundantnost spremišta podataka (RAD polja, DFS), Storage tehnologije (SAN, NAS), Redundantnost infrastrukturnih servisa (AD, DNS, DHCP,IIS), Redundantnost mail aplikacija i baza podataka (Failover Cluster), Visoko-dostupna virtualna računala, Network Load Balancing, Storage Networking.
Osnovna literatura:
Skripta kolegija
Preporučena dopunska literatura
Svi materijali objavljeni na InfoEduci za vrijeme trajanja kolegija (prezentacije sa predavanja i vježbi, vježbe, dodatni sadržaji).

Minimalni ishodi učenja

 1. Definirati redundantnost hardvera i softvera te načine izrade sigurnosnih kopija.
 2. Definirati redundantnost spremišta podataka.
 3. Objasniti kako i koji infrastrukturni servisi mogu biti redundantni.
 4. Objasniti načine redundantnosti datotečnog poslužitelja.
 5. Objasniti redundantnost baza podataka (primjer: Microsoft SQL).
 6. Objasniti redundantnost mail sustava (primjer: Microsoft Exchange 2013).
 7. Objasniti što su to visokodostupna virtualna računala (primjer: Microsoft Hyper-V).
 8. Objasniti tipove diskova i načine spajanja na spremišta podataka.
 9. Objasniti metode redundancije spremišta podataka, mreža i mogućnosti povrata podataka.

Željeni ishodi učenja

 1. Odabrati pravilnu metodu redundantnosti za dani scenarij.
 2. Odabati ispravnu metodu redundantnosti spremišta podataka.
 3. Implementirati redundantnost infrastrukturnih servisa.
 4. Implementirati redundantnost datotečnog poslužitelja.
 5. Implementirati redundantnost baza podataka (primjer: Microsoft SQL).
 6. Implementirati redundantnost mail sustava (primjer: Microsoft Exchange 2013).
 7. Implementirati visokodostupna virtualna računala (primjer: Microsoft Hyper-V).
 8. Implementirati različite oblike spremišta podataka i spajanja na njih.
 9. Implementirati ispravne metode redundancije i pravilno definirati procedure za povrat podataka.