Upravljanje inovacijom

Upravljanje inovacijom

Naziv predmeta
Upravljanje inovacijom
Oznaka predmeta
11203
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Miroslav Mađarić, dipl. ing.
Domagoj Ružak
Cilj predmeta
Objasniti koncept upravljanja inovacijom te studente uputiti u metode upravljanja inovacijom. To će se postići pojašnjavanjem temelja same inovacije, svrhe inovacije u različitim okruženjima, pozitivnih i negativnih utjecaja okoline na inovaciju, različitih aspekata inovacije te metoda koje se koriste u upravljanju inovacijom.
Sadržaj
Uvod u područje upravljanja inovacijom, Poticanje inovativnosti, Upravljanje inovacijom unutar organizacije, Ekonomija i širi kontekst inovacije, Tržišno prihvaćanje, savezi i mreže, Upravljanje znanjem i intelektualnim vlasništvom, Upravljanje istraživanjem i razvojem i RandD projektima, Otvorene inovacija i prijenos tehnologija, Razvoj novih proizvoda, marka i ambalaže, Razvoj inovativnih usluga, Inovacija u informatici
Osnovna literatura:
1. Trott P: Innovation Management and New Product Development (5th Edition), Prentice Hall, 2012
Preporučena dopunska literatura
1. Heath C i D: Ideje koje pokreću, Lider, 2009
2. Drucker PF: Innovation and Entrepreneurship, Kindle Edition, 1985
3. Srića V: Inventivni menadžer u 100 lekcija, Znanje, 2004
4. Govindarajan V: The Other Side of Innovation: Solving the Execution Challenge, Harvard Business Review Press, 2010

Minimalni ishodi učenja

  1. Utvrditi obilježja i učinke inovacije.
  2. Usporediti moguće vrste inovacije i povezane aktivnosti.
  3. Vrednovati znanje unutar organizacije.
  4. Opravdati valjanost i utjecaj poduzetih aktivnosti na inovaciju.

Željeni ishodi učenja

  1. Podržati i poduprijeti inovaciju kroz svoje djelovanje (u skladu sa realnim mogućnostima).
  2. Ocijeniti povezanost inovacije i gospodarskog sustava.
  3. Izabrati optimalan način iskorištavanja znanja organizacije.
  4. Procijeniti potrebne aktivnosti za postizanje uspjeha željene inovacije.