Upravljanje kvalitetom u IT projektima

Upravljanje kvalitetom u IT projektima

Naziv predmeta
Upravljanje kvalitetom u IT projektima
Oznaka predmeta
10207
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Renato Barišić, spec. inf.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je steći ispravno poimanje kvalitete u IT projektima te ovladati načelima, metodama i tehnikama upravljanja kvalitetom kao okosnicom poslovne paradigme u suvremenom poslovanju.
Sadržaj
Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći ispravno razumjeti pojam i ulogu kvalitete u IT projektima, te procijeniti prikladnost primjene najvažnijih principa, metoda i alata pri vođenju IT projekata. Moći će primijeniti različite modele i metode upravljanja kvalitetom projektnog razvoja programske podrške. Kao sutrašnji voditelji projekta uspješni će studenti znati primijeniti sve elemente plana kvalitete u razradi svih njegovih dijelova uključujući osnovne strategije testiranja informacijskih sustava. Isto tako moći će predložiti prikladnu metriku i smanjiti troškove nekvalitete u IT projektima primjenom odgovarajućih alata, metoda i tehnika. Kako bi se pripremili za vođenje projekata u praksi studenti imaju priliku stečena znanje praktično primijeniti na vježbama.
Osnovna literatura:
Project Quality Management - Why, What And How, Kenneth H. Rose, Florida, 2005.
Preporučena dopunska literatura
1. Krakar, Z.: «Upravljanje informatizacijom», Fakultet organizacije i informatike, Skripta, Varaždin, 2005.
2. Crosby, Philip B.: Kvaliteta je besplatna
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOKŸ Guide—Fourth Edition, Pensylvania 2008

Minimalni ishodi učenja

 1. Opravdati ulogu modernih pristupa upravljanju kvalitetom u IT projektima.
 2. Detaljno razraditi slijed i pojedine korake na putu kvalitete u pripadajućem planu upravljanja kvalitetom.
 3. Opravdati ulogu mjerenja i normiranja te osnovnih principa norme ISO 9001 u danom scenariju.
 4. Elaborirati prednosti i nedostatke danog alata za prikupljanja podataka, razumijevanje i analizu procesa te rješavanje problema u projektima.
 5. Razraditi povezanost poslovnih i IT sustava te osnovna načela osiguranja kvalitete programske opreme.
 6. Primjenom modernih alata za upravljanje kvalitetom potvrdite temelje TQM-a.
 7. Razraditi mogućnosti i ograničenja temeljnih principa i/ili alata za UK kroz studiju slučaja.

Željeni ishodi učenja

 1. Prepoznati nepravilnosti i primijeniti principe modernih pristupa upravljanju kvalitetom na danom projektu.
 2. Valorizirati tijek i razradu koraka na putu kvalitete i pripadajućeg plana upravljanja kvalitetom.
 3. Predvidjeti prikladna mjerenja i normiranja te primjenu osnovnih principe ISO 9001 u danom scenariju.
 4. Primijeniti različite alate za prikupljanje podataka , razumijevanje i analizu procesa te rješavanje problema u danom slučaju.
 5. Opravdajte ulogu odabranog elemenata sustava osiguranja kvalitete programske opreme i primijenite ga na danom primjeru.
 6. Predložite najprikladnije alate za strateško usmjeravanje odabranom temelju TQM-a.
 7. Ocjeniti prikladnost i ograničenja odabranih principa i/ili alata kroz studiju slučaja.