Upis za prijelaznike

Želite studirati primijenjeno ili multimedijsko računarstvo, a imate iza sebe položene kolegije na drugom studiju?

Prelazak studenata s drugih stručnih ili sveučilišnih studija je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom u skladu sa ECTS bodovanjem; isključivo za studente koji su završili najmanje srednju školu ako prelaze na preddiplomski studij ili završen preddiplomski studij ako žele preći na diplomski studij. Studenti koji su upisani na drugi studij, koji su ispisani sa drugog studija kao i oni koji su diplomirali na drugom studiju mogu zatražiti prijelaz na studij Visokog učilišta odgovarajuće razine. Studenti prelaznici koji pristupaju preddiplomskom studiju oslobođeni su prijemnog ispita, a za upis na diplomski studij prijemni ispit se ne provodi.Priznavanje kolegija

Visoko učilište Algebra će studentu priznati one kolegije i ocjene koje je završio na drugoj ustanovi za koje utvrdi da su kompatibilni po sadržaju, broju ECTS bodova i satnici sa kolegijima Studija digitalnog marketinga te će također odrediti preostale obaveze studenta koje treba ispuniti do kraja studija.
Procjenu kompatibilnosti kolegija izvodi stručno povjerenstvo kojeg čine voditelj pojedine katedre, nositelj kolegija i dekan. Pojedine položene ispite povjerenstvo može ne priznati, priznati potpuno ili priznati djelomično te odrediti razliku koju student mora položiti unutar pojedinog kolegija.

Umanjenje cijene školarine

Prilikom upisa, osobe koje prelaze na studij Visokog učilišta Algebra s drugih studija predaju zamolbu upravi škole. Na temelju predane zamolbe učilište će tipično u roku od 3 radna dana pristupniku dati odgovor u smislu broja kolegija koje je moguće priznati te cijene školarine koja će biti umanjena razmjerno priznatim položenim kolegijima odnosno priznatim ECTS bodovima. Ovaj postupak se ne naplaćuje.

Dokumentacija potrebna kod prelaska

Obavezni dokumenti za sve studente:
– svjedodžba o položenim ispitima državne mature/završnom ispitu (završna svjedodžba srednje škole),
– domovnica, rodni list te preslika osobne iskaznice,
– svjedodžbe svih razreda srednje škole,
– dvije fotografije, veličine 4×6 cm.
Dodatni obavezni dokumenti za prijelaznike:
– original prijepis ocjena prethodnog studija te preslika diplome za studente koji su diplomirali,
– prijepis programa prethodnog studija za studije čiji program nije javno objavljen ili se program po kojem je student pohađao nastavu i položio ispite više ne provodi.

Škola je ovlaštena tražiti od studenta i dodatnu dokumentaciju. Ukoliko se ustanovi iz originalne dokumentacije da podaci o položenim kolegijima koje je student naveo u prijavi za prelazak nisu istiniti škola ima pravo uskratiti studentu upis odnosno napraviti novu kalkulaciju cijene školarine.