Kolaboracijski sustavi

Kolaboracijski sustavi

Naziv predmeta
Kolaboracijski sustavi
Oznaka predmeta
11-11036
Semestar
5
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vedran Dakić, dipl. ing.
Dario Car
Zlatan Morić, struč.spec.ing.comp
Cilj predmeta
Student će se upoznati sa sustavima za prijenosa elektroničke pošte, kolaboracijskim sustavima i IP telefonijom (VoIP) kroz Exchange 2013/2016, Sharepoint 2013/2016 i Skype for Business Server 2015. Upoznati će i klijentske alate za kolaboraciju - Skype for Business, Trello, Alfresco i Team Viewer.
Sadržaj
Osnovna načela sustava prijenosa elektroničke pošte. Sustav prijenosa elektroničke pošte i kolaboracije – Microsoft Exchange. Upravljanje primateljima elektroničke pošte. Korištenje SMTP protokola. Pristup elektroničkoj pošti – protokoli (POP3, IMAP4, web access, MAPI) nadgledanje sustava elektroničke pošte. Administracija sustava elektroničke pošte. Procedure arhiviranja (backup). Kolaboracijski sustavi bazirani na Microsoft tehnologijama - Sharepoint, Skype for Business Server. Dodatni alati - Skype for Business, Trello, Alfresco, Team Viewer.
Osnovna literatura:
1. Kolaboracijski sustavi, priručnik, grupa autora, Algebra, Zagreb, 2010
2. C.Hunt, TCP/IP Network Administration, 2nd ed.,OŔeilly, 1997
3. Olivier Hersent, Jean-Pierre Petit, David Gurle,IP Telephony, Wiley, Kindle Edition, 2005
Preporučena dopunska literatura
1. Rand Morimoto, Kenton Gardinier, Michael Noel, Joe R. Coca Jr.
2. Microsoft Exchange Server 2007 Unleashed, Sams Publishing

Minimalni ishodi učenja

 1. Definirati pojam kolaboracija, alate koji se najčešće koriste prilikom kolaboracije te protokole za komunikaciju.
 2. Alati za kolaboraciju - Skype for Business, Team Viewer, Trello, Alfresco.
 3. Microsoft Exchange server 2013 - Osnovna administracija. Dozvole za promjenu lozinke kroz OWA-u. Dozvole za korištenje protokola. Konfiguracija OAB-a (Offline Address Book). Osnovni rad sa mailboxima.
 4. Microsoft Exchange Server 2013 - Napredna administracija i kolaboracija. Napraviti i konfigurirati SMTP konektore. Dozvoliti ili zabraniti slanje NDR-a (Non-Delivery Reports). Konfigurirati parametre korisničkih mailbox-a (kvote, arhiviranje, Data Loss Prevention/compliance). Priprema za korištenje Sharepointa i Skype for Business.
 5. Microsoft Sharepoint 2013 i kolaboracija kroz Sharepoint i Exchange 2013.
 6. Definirati pojam PSTN-a i analogne i digitalne signalizacije. Objasniti osnovne koncepte svakog VoIP protokola i telefonije. Microsoft Skype for Business Server 2015 i kolaboracija kroz Skype for Business, Sharepoint 2013 i Exchange 2013.

Željeni ishodi učenja

 1. Prepoznati razlike u definiciji moderne i tradicionalne kolaboracije i Detaljnije objasniti rad nekih od kolaboracijskih protokola (POP3, SMTP, IMAP, MAPI, ...)
 2. Napraviti remote update Team Viewer-a. Koristiti Trello u grupnom načinu rada. Koristiti Alfresco za kolaboraciju na dokumentima.
 3. Napraviti dozvole, konfiguraciju protokola i mailboxa korištenjem Exchange Management Shell-a. Bulk kreirati korisnike/mailboxe.
 4. Napraviti i konfigurirati SMTP konektore po domenama i zadanim pravilima. Konfiguracija Data Loss Preventiona po korisniku i grupama.
 5. Napraviti team site u Sharepointu, konfigurirati ga za rad sa više korisnika/grupa.
 6. Korištenjem Skype for Business Server 2015 konfigurirati kolaboracijski sustav sa Exchange 2013 i Sharepoint 2013.